Translated Publications – Tiếng Việt (Vietnamese)

HÃY CẨN THẬN:
NHỮNG KẺ MẠO DANH NHÂN VIÊN ĐIỀU TRA CỦA BOARD OF EQUALIZATION (BOE)

Tất cả các ấn phẩm có thể kiếm được trong tiếng Anh
All Publications in English

Thông báo Đặc biệt

Phụ phí Mới cho Thẻ Điện thoại không dây và Dịch vụ Trả trước, bắt đầu Ngày 1 Tháng 1, Năm 2016
(New Surcharge on Prepaid Wireless Cards and Services Beginning January 1, 2016)

Hiện co Đăng ky Ngay 21 Thang 12 Năm 2015 cho Người ban Sản phẩm va Dịch vụ Khong day Trả trước
(Registration Available December 21, 2015 for Sellers of Prepaid Wireless Products and Services)

Get Free Acrobat Reader

Bạn cần Adobe Reader hoặc cao hơn để xem và in những mẫu đơn thuế. Tải xuống miễn phí bản sao cuả Adobe Reader.