การจำหน่ายสินค้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (TI) (Making Sales in California)

บทนำของกรมสรรพสามิตแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

กรมสรรพสามิต (BOE) แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ยินดีต้อนรับคุณและธุรกิจใหม่ของคุณ มลรัฐของเรามีประวัติของผู้ประกอบการและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากมาย และเราขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน เอกสารฉบับนี้คือเอกสารที่สรุปข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้กับผู้ประกอบการทุกรายที่ทำการจำหน่ายสินค้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนียไว้โดยสังเขป อย่างไรก็ตาม กรุณาระลึกไว้ว่ากฎเกณฑ์ทางธุรกิจและกฎหมายภาษีของมลรัฐมีความซับซ้อนอย่างยิ่งและแผ่นพับฉบับนี้มิใช่คู่มือเพื่อใช้ทำความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่คุณอาจมี เจ้าหน้าที่ของเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้หลากหลายภาษา และหากคุณแจ้งล่วงหน้า เราจะพยายามจัดหาเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาของคุณไว้คอยช่วยเหลือคุณ

ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้คุณสามารถจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในระดับการขายส่งหรือการขายปลีกและให้คุณสามารถออกใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อให้กับผู้จัดหาสินค้าได้ (ดูรายละเอียดในส่วน “ความแตกต่างระหว่างใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายและใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ”) โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายเมื่อคุณจดทะเบียนกับกรมสรรพสามิต โดยทั่วไป คุณต้องจดทะเบียนเพื่อที่จะสามารถประกอบธุรกิจ ที่ซึ่งคุณขายหรือให้เช่าสินค้า ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้อื่นๆ โดยถูกกฎหมายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย แม้จะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวก็ตาม (โดยมีการออกใบอนุญาตชั่วคราวให้กับผู้จำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าในช่วงระยะ เวลาไม่เกิน 30 วัน อาทิเช่น ผู้จำหน่ายต้นคริสต์มาสหรือผู้จำหน่ายในงานแสดงสินค้าหัตถกรรม) กรุณาระลึกไว้ว่าใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียมิได้ให้สิทธิ สิทธิพิเศษ หรือสถานภาพอื่นใดตามกฎหมายแห่งท้องถิ่น มลรัฐ หรือรัฐบาลกลางแก่คุณ

ความแตกต่างระหว่างใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายและใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ

แม้ว่าหลายคนจะใช้คำว่า ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย และ ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ สลับกันไปมา แต่โดยแท้จริงแล้ว คำทั้งสองหมายความถึงเอกสารสองฉบับที่แตกต่างกัน ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายออกโดยหน่วยงานของเราและอนุญาตให้คุณสามารถจำหน่ายสินค้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ เมื่อคุณมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย คุณอาจออกใบ กำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อให้กับผู้จัดหาสินค้าของคุณเพื่อซื้อสินค้ารายการต่างๆ ที่คุณจะจำหน่ายในการดำเนินธุรกิจของคุณ การออกใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อจะทำให้คุณสามารถซื้อสินค้ารายการต่างๆ เหล่านี้โดยไม่ต้องเสียภาษีให้กับผู้ขายได้ ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายไม่ใช่ใบอนุญาตในการซื้อ คุณจะยังคงต้องเสียภาษีสำหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่คุณใช้มากกว่าที่จำหน่ายในธุรกิจของคุณ (อาทิเช่น เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ)

การขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย

คุณสามารถได้รับคำร้องขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายโดยการดาวน์โหลดคำร้องดังกล่าวจาก เว็บไซต์ ของเรา โดยการโทรศัพท์ติดต่อส่วนงานข้อมูลผู้เสียภาษีที่หมายเลข 800-400-7115 โดยการไปที่ สำนักงานภาค สนามประจำท้องถิ่น หรือโดยการขอรับทางไปรษณีย์ หากคุณเลือกขอใบอนุญาตดังกล่าวทางไปรษณีย์ คุณมักจะได้รับในอนุญาตของคุณภายใน 7 ถึง 14 วัน หากคุณขอใบอนุญาตดังกล่าวด้วยตนเอง สำนักงานภาคสนามอาจสามารถออกใบอนุญาตของคุณในวันเดียวกันได้ กรุณาตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าคุณกรอกรายละเอียดในคำร้องฉบับดังกล่าวอย่างครบถ้วน ลงลายมือชื่อ และจัดส่งคำร้องฉบับดังกล่าวพร้อมสำเนาเอกสารต่างๆ ที่กำหนดถึงเรา
เพื่อกรอกคำร้องของคุณให้ครบถ้วนอย่างเหมาะสมนั้น คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ที่รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของสมุดบัญชีและรายรับโดยประมาณ หากคุณซื้อกิจการของคุณต่อจากผู้ประกอบการรายอื่น คุณจำเป็นต้องให้ชื่อและหมาย เลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของเจ้าของกิจการท่านก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ต้องเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าใดๆ ที่เจ้าของกิจการท่านก่อนค้างชำระ คุณควรขอใบผ่านภาษีจากเราก่อนที่คุณจะซื้อกิจการดังกล่าว การขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจขอให้คุณวางเงินมัดจำ โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและยอดขายที่ประเมินว่าต้องเสียภาษีของคุณ

ข้อผูกพันของใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย

เมื่อคุณมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย คุณต้อง

 • ใช้เวลาศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้กฎหมายภาษีการขายและการใช้สินค้าอย่างเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของคุณ
 • เก็บบันทึกหลักฐานที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับการขายและการซื้อของคุณในจำนวนที่เหมาะสม (ดูรายละเอียดในส่วน “การเก็บบันทึกหลักฐาน”)
 • ยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าของแต่ละช่วงกับกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตจะกำหนดวงจรการเสียภาษีของคุณและแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องยื่นทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหนึ่งปี
 • เสียภาษีการขายและการใช้สินค้าจากการขายและการซื้อของคุณในจำนวนที่คุณต้องชำระ (หมายเหตุ:  ณ เวลาที่จำหน่ายสินค้า คุณอาจเก็บภาษีในจำนวนเท่ากับภาษีที่คุณต้องชำระจากลูกค้าของคุณ ซึ่งโดยปกติมักมีการเรียกภาษีดังกล่าวว่า ภาษีการขาย ในใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ของคุณ)

การเก็บบันทึกหลักฐาน

คุณต้องเก็บ บันทึกหลักฐาน ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบหนี้ภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีการขายและการใช้สินค้า อาทิเช่น

 • สมุดบัญชีที่สรุปรายรับและรายจ่ายต่างๆ ของคุณ (ยกตัวอย่างเช่น สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและสมุดบัญชีรายวันทั่วไปของคุณ) โดยอาจมีการเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์
 • เอกสารที่เป็นการกรอกข้อมูลต้นฉบับ (ยกตัวอย่างเช่น ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งงาน สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ) ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบรายการกรอกข้อมูลในสมุดบัญชีของคุณ
 • เอกสารและแผ่นงานต่างๆ ที่ใช้เพื่อเตรียมการจัดทำแบบเสียภาษี
 • ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อที่คุณได้รับมาจากลูกค้าของคุณ
  บันทึกหลักฐานของคุณต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ใบเสร็จรับเงินขั้นต้นจากรายรับทั้งหมดของธุรกิจ ที่รวมถึงการขายและการให้เช่าสินค้า ซึ่งรวมถึงรายได้ที่คุณอาจพิจารณาว่ามีการยกเว้นภาษี
 • การหักลดหย่อนภาษีทั้งหมดในแบบเสียภาษีของคุณ
 • ราคาซื้อทั้งหมดของรายการสินค้าทั้งหมดที่มีการซื้อเพื่อการขายหรือการให้เช่า หรือสำหรับการใช้สอยด้วยตนเอง
  โดยทั่วไป คุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานทางภาษีการขายและการใช้สินค้าไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสี่ปี

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจของคุณ

นอกเหนือจากการจดทะเบียนใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย คุณอาจจำเป็นต้องจดทะเบียนใน โปรแกรมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรากำกับดูแล (ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมยางของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ค่าธรรมเนียมการนำของเสียอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ หรือโปรแกรมการขอเอกสารสิทธิ์จำหน่ายบุหรี่และยาสูบ) อีกทั้ง คุณอาจจำเป็นต้องขอเอกสารสิทธิ์ ใบอนุญาต หรือเอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจของคุณ หอการค้า องค์กรพัฒนาเศรษฐกิจ และองค์กรด้านธุรกิจต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยม แผนกออกเอกสารสิทธิ์ทางธุรกิจของเมืองหรือเคาน์ตีมักสามารถให้ความช่วยเหลือกับคุณหรือคุณสามารถ โทรศัพท์ติดต่อเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้

สำนักงานปกป้องสิทธิผู้เสียภาษี

ในฐานะผู้เสียภาษีของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิมากมายหลายประการ อาทิเช่น สิทธิที่จะได้รับการรักษาข้อมูลเป็นความลับ  สิทธิที่จะได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น และสิทธิที่จะอุทธรณ์การดำเนินการที่พวกเราได้กระทำ หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รายใดของกรมสรรพสามิต หรือหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณภายใต้โปรแกรมภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่กำกับดูแลโดยกรมสรรพสามิต คุณสามารถโทรศัพท์ติดต่อ สำนักงานปกป้องสิทธิผู้เสียภาษี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หมายเลข 888-324-2798

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากล่ามแปลภาษา กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ สำนักงานเขตของกรมสรรพสามิต ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่พักของคุณที่สุด เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่สามารถพูดภาษาของคุณได้ หากคุณต้องการ คุณสามารถพาล่ามของคุณเองมาได้ ในทุกกรณี เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะสื่อสารอย่างชัดเจนกับคุณ หากคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการที่อาจปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้คือเอกสารที่สรุปเนื้อหาของกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ซึ่งจะมีผลต่อเมื่อมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นตั้งแต่เวลานั้น หากมีความขัดแย้งระหว่างเนื้อความกับกฎหมายดังกล่าว คำตัดสินจะยึดตามกฎหมายเป็นหลัก ลิงค์บางรายอาจนำท่านไปยังสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ.