Pagbebenta sa California (TG) (Making Sales in California)

Pagpapakilala sa Lupon sa Pagpapantay ng Estado

Ang Lupon sa Pagpapantay ng Estado ng California (California State Board of Equalization, BOE) ay malugod na tinatanggap kayo at ang bago ninyong negosyo. Ang aming estado ay may mayamang kasaysayan ng mga negosyante at masasaganang pangangalakal at hangad namin sa inyo ang katulad na tagumpay. Ito ay isang maikling balangkas ng mga legal na iniaatas sa bawat isang nagbebenta sa California. Mangyaring pansinin, gayunman, na ang mga tuntunin sa negosyo ng estado at ang mga batas sa buwis ay sali-salimuot at ito ay hindi isang masaklaw na patnubay. Ang aming mga empleyado ay handang sumagot sa anumang karagdagang tanong ninyo na may kinalaman sa buwis. Marami ang nagsasalita ng wikang iba sa Ingles at kung maagang pasasabihan, gagawin namin ang lahat ng pagsisikap para tiyakin na may tutulong sa inyo na isang nagsasalita ng inyong wika.

Permiso ng Nagbebenta sa California

Ang permiso ng nagbebenta sa California ay nagpapahintulot sa inyo na magbenta nang maramihan o tingi at magbigay ng mga sertipiko ng muling pagbebenta sa mga tagatustos (tingnan ang "Permiso ng Nagbebenta vs. Sertipiko ng Muling Pagbebenta"). Tatanggap kayo ng isang permiso ng nagbebenta kapag nagparehistro sa BOE. Pangkaraniwan, dapat kayong magparehistro upang legal na magnegosyo kung saan kayo ay magbenta o magpaupa ng paninda, mga sasakyan, o ibang mahahawakang personal na ari-arian sa California, kahit pansamantala. (Ang mga pansamantalang permiso ay ibinibigay sa mga nagbebenta kung saan ang gawaing pagtitinda ay hindi tumatagal ng 30 araw, tulad ng mga nagtitinda ng punongkahoy ng Pasko o mga mangangalakal sa craft fair). Mangyaring pansinin na ang permiso ng nagbebenta sa California ay hindi naggagawad sa inyo ng ibang mga karapatan, pribilehiyo, o katayuan sa ilalim ng lokal, pang-estado o pederal na batas.

Permiso ng Nagbebenta Laban sa Sertipiko ng Muling Pagbebenta

Bagaman maraming tao ang gumagamit ng mga katawagang permiso ng nagbebenta at sertipiko ng muling pagbebenta na parang ito ay magkatulad, ang tinutukoy nila ay magkaiba. Ang permiso ng nagbebenta ay ibinibigay ng aming ahensiya at nagpapahintulot sa inyo na magbenta sa California. Sa sandaling magkaroon kayo ng permiso ng nagbebenta, maaari kayong magbigay ng sertipiko ng muling pagbebenta sa inyong mga tagatustos para bumili ng mga bagay na ititinda ninyo sa inyong negosyo. Ang pagbibigay ng sertipiko ng muling pagbebenta ay nagpapahintulot sa inyong bumili ng mga bagay na ito nang hindi magbabayad ng buwis sa nagbenta. Ang permiso ng nagbebenta ay hindi isang permiso upang bumili. Babayaran pa rin ninyo ang buwis sa lahat ng bagay na ginagamit ninyo sa halip na ipinagbibili sa inyong negosyo (tulad ng mga gamit sa opisina).

Paghiling ng Permiso ng Nagbebenta

Maaari kayong kumuha ng aplikasyon sa permiso ng nagbebenta sa pamamagitan ng pag-download nito mula sa aming website, sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Kagawaran ng Impormasyon ng Mambubuwis sa 800-400-7115, sa pagbisita sa isang lokal na opisina o sa pamamagitan ng koreo. Kung mag-aaplay kayo sa pamamagitan ng koreo, karaniwang matatanggap ninyo ang permiso sa loob ng 7 hanggang 14 na araw. Kung personal kayong mag-aaplay, maaaring ibigay ng lokal na opisina ang inyong permiso sa araw ding iyon. Mangyaring tiyakin na nakumpleto ninyo ang aplikasyon, nalagdaan ito, at ipinakoreo sa amin, kasama ang mga kopya ng anumang hiniling na mga dokumento

Upang ganap na makumpleto ang inyong aplikasyon kailangan ninyong magkaloob ng impormasyon tungkol sa inyong negosyo, kabilang ang mga detalye ng kuwenta sa bangko at tinantiyang kita. Kung binili ninyo ang inyong negosyo, kailangan ninyong ibigay ang pangalan ng dating may-ari at numero ng permiso ng nagbebenta. Upang matiyak na hindi kayo kailangang magbayad ng anumang buwis sa pagbebenta o paggamit na hindi pa nababayaran ng dating may-ari, dapat kayong humiling ng isang katunayan na walang utang sa buwis mula sa amin bago ninyo bilhin ang negosyo. Walang bayad ang permiso ng nagbebenta. Gayunman, depende sa uri ng inyong negosyo at inaasahang mabubuwisang benta, maaaring hingan namin kayo ng depositong panseguridad.

Mga Obligasyon ng Humahawak ng Permiso ng Nagbebenta

Kapag kayo ay may permiso ng nagbebenta, dapat kayong:

 • Mag-ukol ng panahon upang matutuhan kung paano wastong gagamitin sa inyong negosyo ang batas sa buwis sa pagbebenta at paggamit.
 • Mag-ingat ng sapat na mga rekord na nagdodokumento ng inyong mga benta at binili (tingnan ang "Pag-iingat ng mga Rekord").
 • Magharap sa BOE sa tamang panahon ng ulat ng pagbebenta at paggamit. Ang BOE ay magpapasiya ng panahon ng inyong pagbabayad at magtatagubilin sa inyo na magharap ng isang buwanan, kuwartuhan, o taunang ulat.
 • Bayaran ang anumang buwis sa pagbebenta at paggamit sa inyong mga benta at pagbili. (Tala: Sa oras na nagbenta kayo, makakakolekta kayo sa parokyano ng halagang kapantay ng buwis na kailangan ninyong bayaran. Ito ay karaniwang tinatawag na buwis sa pagbebenta sa inyong resibo o invoice.)

Pag-iingat ng mga Rekord

Dapat kayong mag-ingat ng mga rekord na kailangan upang malaman ang tamang buwis na babayaran sa ilalim ng Batas sa Pagbebenta at Paggamit, tulad ng:

 • Mga libro ng kuwenta na nagsasabuod ng inyong kita at mga gastos (halimbawa, ang inyong pangkalahatang ledger at mga journal). Ang impormasyong ito ay maaaring itago sa mga computer.
 • Mga dokumentong orihinal (halimbawa, mga singil, resibo, invoice, order na trabaho, kontrata, o iba pang dokumento) na sumusuporta sa mga ipinasok sa inyong mga libro ng kuwenta.
 • Mga dokumento at worksheet na ginamit para ihanda ang inyong mga ulat na pambuwis.
 • Anumang sertipiko ng muling pagbebenta na tinanggap ninyo mula sa inyong mga parokyano.

Ang inyong mga rekord ay dapat magpakita ng:

 • Kabuuang resibo mula sa lahat ng kita sa negosyo, kabilang ang pagbebenta at pagpapaupa ng mga paninda—kasama ang kita na maaaring ituring ninyong di-saklaw ng buwis
 • Lahat ng kabawasan sa inyong ulat na pambuwis.
 • Ang kabuuang presyo ng pagbili ng lahat ng bagay na binili para ibenta o ipaupa, o para sa sariling paggamit.

Pangkaraniwan, dapat ninyong ingatan ang mga rekord ng buwis sa pagbebenta at paggamit nang hindi kukulangin sa apat na taon.

Mga Karagdagang Iniaatas sa Inyong Negosyo

Bilang karagdagan sa pagpaparehistro para sa permiso ng nagbebenta, maaaring kailangan ninyong magparehistro para sa ibang mga programa sa buwis at butaw na pinangangasiwaan namin (halimbawa, ang Butaw sa Gulong ng California, Butaw sa Muling-Paggamit ng Elektronikong Basura o Programa sa Paglilisensiya ng Sigarilyo at Tabako). Maaaring kailangan rin ninyong kumuha ng ibang mga lisensiya, permiso, o dokumento upang patakbuhin ang inyong negosyo. Ang mga kamara de Komersiyo, mga organisasyon sa pagpapaunlad ng kabuhayan, at mga organisasyon ng negosyo ay mahuhusay na pinagkukunan ng impormasyon. Madalas na nakakatulong sa inyo ang kagawaran sa paglilisensiya ng negosyo ng isang lungsod o lalawigan, o maaari ninyong tawagan kami kung kailangan ng tulong.

Tagapagtaguyod ng mga Karapatan ng Mambubuwis

Bilang mambubuwis ng California, marami kayong karapatan, tulad ng karapatang panatilihing kompidensiyal ang impormasyon tungkol sa inyo, ang karapatang tratuhin nang pantay, at ang karapatang umapela sa mga aksiyong ginawa namin. Kung hindi ninyo malutas ang isang pakikipagtalo sa sinumang empleyado ng BOE o kung gusto pa ninyong alamin ang tungkol sa inyong mga karapatan sa ilalim ng mga programa sa buwis o butaw na pinangangasiwaan ng BOE, maaari ninyong tawagan ang Opisina ng Tagapagtaguyod ng mga Karapatan ng Mambubuwis sa walangbayad na numerong 888-324-2798.

Para sa Karagdagang Impormasyon

Kung kailangan ninyo ng tulong ng isang tagasalin, mangyaring tawagan ang inyong pinakamalapit na Distritong Opisina ng BOE. Gagawin namin ang lahat ng pagsisikap para makapagbigay ng isang empleyado ng BOE na nagsasalita ng inyong wika. Kung gusto ninyo, maaari kayong magdala ng sarili ninyong tagasalin. Sa lahat ng pagkakataon, gagawin namin ang lahat ng pagsisikap na malinaw na makipag-usap sa inyo. Kung mayroon kayong mga mungkahi tungkol sa kung paano mas mapahusay ang aming mga serbisyo, sabihin po lamang sa amin.

Tala: Ito ay isang buod ng batas at pangkasalukuyang angkop na mga regulasyon nang ito ay isinulat. Gayunman, ang mga pagbabago sa batas o sa mga regulasyon ay maaaring nangyari simula ng panahong iyon. Kung mayroong salungatan sa pagitan ng pahayag at sa batas, ang mga desisyon ay ibabatay sa batas.

Ang ilang mga link ay maaaring magdadala sa iyo sa ingles mga pahayagan.