Muag Khoom Nyob Hauv California (Making Sales in California)

Rooj Saib Xyuas Vaj Huam Sib Luag hauv Xeev (State Board of Equalization)

Rooj Saib Xyuas Vaj Huam Sib Luag (BOE) hauv Xeev California zoo siab txais tos koj thiab koj lub chaw ua lag luam tshiab. Peb lub xeev muaj keeb kwm zoo heev txog cov neeg ua lag luam nrog txoj hmoo tsim lag luam thiab peb vam tias koj yuav ua tau lag luam zoo raws siab xav. Nov yog kev piav me ntsis txog ntawm cov ntsiab lus raws txoj cai rau txhua leej neeg uas muag khoom nyob hauv California. Thov nco ntsoov tias, li cas los txij, txoj cai lag luam thiab cai se hauv xeev cov heev thiab qhov nov yuav tsis qhia kom to taub tag txhua yam. Peb cov neeg ua dej num yuav npaj tos teb koj cov lus nug uas muaj ntxiv hais txog kev sau se. Muaj coob leej txawj lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv thiab nrog rau kev ceeb toom ua ntej, peb yuav mob siab ua kom tau ib tug neeg uas hais tau koj hom lus los pab koj.

California Daim Ntawv Tso Cai Muag Khoom

California daim ntawv tso cai muag khoom tso cai rau koj muag cov khoom nyob rau theem muag tag nrho lossis muag ib qho zuj zus thiab tawm daim ntawv pov thawj kev muag khoom ntxiv mus rau cov xa khoom muag tawm (saib “Ntawv Tso Cai Muag Khoom thiab Ntawv Pov Thawj Muag Khoom Ntxiv Mus”). Koj tau txais ib daim ntawv muag khoom thaum koj tso npe rau hauv Rooj Saib Xyuas Vaj Huam Sib Luag (BOE). Hais qhov dav dav, koj yuav tsum mus tso npe kom thiaj muaj txoj cai ua lag luam raws cai ntawm qhov koj muag khoom lossis tso kev xauj khoom muag, tsheb, lossis lwm yam khoom ntiag tug nyob hauv California, txawm ib vuag xwb los xij. (Ntawv tso cai ib vuag tau muab tawm rau cov neeg muag khoom uas yuav muag khoom ntev tsis dhau 30 hnub, xws li cov neeg muag ntoo Christmas lossis paj ntaub). Thov nco ntsoov tias California daim ntawv tso cai muag khoom tsis tau pab lwm txoj cai, cai tshwj xeeb, lossis xwm txheej hauv cheeb tsam, hauv xeev, lossis txoj cai hauv tsoom fwv rau koj.

Ntawv Tso Cai Muag Khoom thiab Ntawv Pov Thawj Muag Khoom Ntxiv Mus

Txawm muaj coob leej siv cov lus tias ntawv tso cai muag khoom thiab ntawv pov thawj muag khoom ntxiv mus sib hloov mus los, nyias kuj hais txog nyias yam thiab. Daim ntawv tso cai muag khoom yog tawm los ntawm peb lub chaw sawv cev thiab tso cai rau koj muag khoom hauv California. Thaum twg koj muaj daim ntawv tso cai muag khoom lawm, koj kuj yuav tuaj yeem tawm tau daim ntawv pov thawj muag khoom ntxiv mus rau koj cov neeg xa khoom muag tuaj yuav cov khoom uas koj yuav muag hauv koj li kev lag luam. Kev tawm daim ntawv pov thawj muag khoom ntxiv mus tso cai rau koj mus yuav cov khoom no yam tsis tau them se rau tus neeg muag khoom. Daim ntawv tso cai muag khoom tsis yog ib daim ntawv tso cai yuav. Koj tseem yuav tau them se rau txhua yam uas koj yuav tshaj qhov muag hauv koj tus lag luam (xws li khoom siv hauv chaw ua hauj lwm).

Kev Thov Daim Ntawv Tso Cai Muag Khoom

Koj yuav tau txais daim ntawv thov ntawv tso cai muag khoom uas yog daus lauj (download) los ntawm peb tus vev xaib, los ntawm hu rau peb li Ces Hauj Lwm Xov Xwm Neeg Them Se (Customer Service Center) ntawm 800-400-7115, los ntawm mus saib lub chaw ua hauj lwm cheeb tsam lossis los ntawm kev xa ntawv. Yog tias koj thov los ntawm kev xa ntawv, feem ntau koj yuav tau txais koj daim ntawv tso cai nyob rau 7 txog 14 hnub tom qab. Yog tias koj mus thov kiag kom txog chaw, lub chaw ua hauj lwm kuj yuav tuaj yeem muab tau koj daim ntawv tso cai rau tib hnub ntawd kiag. Thov kom koj paub tseeb tias yuav tsum sau kom tiav daim ntawv thov tag nrho, kos npe rau, thiab xa mus rau peb, nrog rau cov ntawv luam ntawm txhua cov ntaub ntawv thov.

Xav kom ua tiav koj daim ntawv thov raws seem koj yuav tau muab xov xwm hais txog koj tus lag luam, nrog txhua yam ntawm lub npe ceev nyiaj tom tuam txhab nyiaj thiab nyiaj tau los uas xam tau. Yog tias koj muas koj tus lag luam, koj yuav tau muab lub npe ntawm tus tswv dhau los thiab tus naj npawb tso cai muag khoom. Ua kom ntseeg tau tias koj yuav tsis tau them txhua yam se ntawm khoom muag lossis khoom yuav uas tus tswv dhau los tshuav nqi, koj yuav tsum thov kev daws se los ntawm peb ua ntej koj muas tus lag luam. Peb tsis yuav nqi ntawm daim ntawv tso cai muag khoom. Li cas los xij, nws nyob rau ntawm koj hom lag luam thiab kev muag khoom sau se raws tus phiaj xwm, peb yuav thov kom koj muab nyiaj tab tseg.

Yam Tuav Tseg ntawm Tus Muaj Ntawv Tso Cai Muag Khoom

Thaum koj muaj daim ntawv tso cai muag khoom lawm, koj yuav tsum:

 • Siv sij hawm kawm txog kev yuav siv txoj cai se muag khoom thiab yuav khoom li cas thiaj yog hauv koj qhov kev khiav lag luam.
 • Khaws tej ntawv ceev tseg kom txaus rau tej ntaub ntawv muag khoom thiab muas khoom (saib “Kev Khaws Ntawv Ceev Tseg”).
 • Khaws tej ntaub ntawv nyiaj tau los uas siv xam se muag khoom thiab yuav khoom ua ntu zus nrog Rooj Saib Xyuas Vaj Huaj Sib Luag (BOE). BOE yuav ntsuam xyuas puag ncig kev them nyiaj ntawm koj thiab qhia koj khaws tseg mus raws txhua hli, txhuab peb lub hlis, lossis txhua lub xyoo.
 • Them txhua yam se muag khoom lossis yuav khoom uas puv sij hawm saum koj tej kev muag khoom thiab muas khoom. (Nco Tseg: Thaum lub sij hawm koj muag khoom, koj yuav tau sau los ntawm koj cov neeg yuav khoom ib cov npaum li cov se uas koj yuav tshuav nqi. Qhov nov yuav qhia txog se muag khoom saum koj daim ntawv txais nyiaj lossis daim ntawv qhia nqi khoom.)

Kev Khaws Ntawv Ceev Tseg

Koj yuav tsum khaws cov ntawv ceev tseg uas tseem ceeb mus xam kev saib xyuas se uas yog raws li hauv Txoj Cai Se Muag Khoom thiab Yuav Khoom (Sales and Use Tax Law), xws li:

 • Cov ntawv npe ceev nyiaj uas sau tag nrho koj cov nyiaj tau los thiab nyiaj siv tawm (piv txwv li, koj phau ntawv ceev nyiaj txiag ub no thiab txhua hnub). Cov xov xwm no kuj yuav khaws tseg rau hauv tej koos pis tawj (computers) los tau.
 • Tej khoom nkag los thaum xub (piv txwv li, ntawv sau nqi, ntawv txais nyiaj, ntawv qhia nqi khoom, ntawv txib hauj lwm, ntawv cog lus, lossis lwm yam ntaub ntawv) uas pab txhawb rau cov khoom nkag rau koj cov phau ntawv ntawm npe ceev nyiaj.
 • Ntaub ntawv thiab ntawv qhia uas siv npaj tej ntaub ntawv nyiaj tau los uas siv xam se.
 • Txhua daim ntawv pov thawj kev muag khoom ntxiv mus uas koj tau txais los ntawm koj cov neeg yuav khoom.

Koj cov ntawv ceev tseg yuav tsum qhia:

 • Ntawv txais nyiaj tag nrho los ntawm cov nyiaj tau los hauv tus lag luam tag nrho, nrog rau kev muag khoom thiab tso kev xauj khoom muag—nrog rau nyiaj tau los uas koj yuav xav kom zam se.
 • Txhua yam kev txo nqi uas tau thov saum koj cov nyiaj tau los uas siv xam se.
 • Cov nqi yuav tag nrho ntawm txhua yam khoom uas tau yuav cia muag lossis cia xauj, lossis siv rau koj tus kheej.

Hais dav dav, koj yuav tsum khaws cov ntawv ceev tseg hais txog se muag khoom thiab yuav khoom cia kom ntev yam tsawg plaub lub xyoos.

Kev Xav Tau Lwm Yam Ntxiv Ntawm Koj Tus Lag Luam

Dhau ntawm kev tso npe thov ntawv tso cai muag khoom lawm, koj kuj tseem yuav tso npe thov tej phiaj xwm hais txog se thiab tej nqi ub no uas peb yuav lis (piv txwv tias, Nqi Log Tsheb hauv California, Nqi Khoom Hluav Taws Xob Pov Tseg Uas Coj Los Tsim Khoom Dua lossis Luam Yeeb thiab Phiaj Xwm Ntawv Tso Cai Ua Luam Yeeb). Koj kuj tseem yuav xav tau lwm yam ntawv pom zoo, ntawv tso cai, lossis lwm yam ntaub ntawv coj mus ua koj qhov lag luam. Chaw saib xyuas lag luam, koom haum nthuav dav lag luam, thiab koom haum kev lag luam yog cov chaw muab xov xwm uas zoo heev. Hwm tsav ntawv tso cai lag luam ntawm lub nroog lossis cheeb tsam tuaj yeem pab koj txhua sij hawm, lossis koj tuaj yeem hu tuaj rau peb txhawm rau thov kev pab.

Cai Tshwj Xeeb Ntawm Tus Them Se

Raws li tug neeg them se hauv California, koj muaj ntau txoj cai, xws li txoj cai kev npog cia, txoj cai uas tau txais kev saib xyuas yam ncaj ncee thiab txoj cai mus thov kev lis ub no uas peb tau ua. Yog koj tsis muaj peev xwm daws tau teeb meem kev tsis pom zoo nrog ib tug neeg ua dej num hauv BOE twg lossis yog tias koj xav paub ntau ntxiv hais txog koj txoj cai hauv tej phiaj xwm se lossis nqi ub no uas yog BOE yog tus lis, koj kuj yuav hu rau Chaw Ua Hauj Lwm Cai Tshwj xeeb Ntawm Tus Them Se uas tsis yuav nqi ntawm 888-324-2798 los tau.

Xov Xwm Ntau Ntxiv

Yog tias koj xav tau kev pab txhais lus, caw hu rau qhov Chaw Ua Hauj Lwm BOE hauv Nroog uas ze tshaj plaws ntawm koj. Peb yuav mob siab pab nrhiav ib tug neeg ua dej num BOE uas hais koj hom lus los pab koj. Yog tias koj xav coj koj tus neeg txhais lus tuaj kiag los tau. Nyob rau txhua kis, peb yuav ua twb zoo tham nrog koj kom tseeb tseeb. Yog tias koj muaj lus qhia dab tsi txog ntawm txoj kev uas peb yuav tau txhim kho peb tej kev pab cuam, caw qhia rau peb paub.

Nco Tseg: Nov yog ib qhov ntsiab lus uas sau tag nrho ntawm txoj cai thiab tej kab lis kev cai ub no uas muaj nuj nqis rau thaum uas tau muab nws sau tawm. Li cas los xij, kev hloov txav hauv txoj cai lossis tej kab lis kev cai ub no kuj yuav tshwm sim muaj tom qab lub sij hawm ntawd. Yog tias pom muaj kev tsis sib haum ntawm cov lus thiab txoj cai, kev txiav txim yuav nyob rau ntawm txoj cai.