Giới thiệu về BOE (English)

Chào mừng quý vị đến với Chương Trình Nối Rộng và Giáo Dục Nhiều Ngôn Ngữ của Board of Equalization (BOE). BOE rất vui lòng có khả năng để cung cấp nhiều ngôn ngữ trong bốn ngôn ngữ lớn của chúng ta: tiếng Trung Hoa, tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc, và tiếng Tây Ban Nha.

BOE cũng đưa ra những ấn phẩm, những sự kiện, và sự trợ giúp trong một số ngôn ngữ và cũng sẽ vui lòng để giúp đỡ trả lời những câu hỏi.  

Nhiệm vụ của BOE là để phục vụ quần chúng qua cơ quan thuế vụ một cách công bằng, hiệu quả, và có hiệu suất cao.

Hiện tại những chương trình thuế được điều hành bởi BOE được tập trung vào bốn phần: thuế hàng bán và sử dụng, thuế tài sản, thuế đặc biệt và chương trình kháng án thuế. BOE điều hành thuế và lệ phí thu nhập vào hàng tỉ đô la để cung cấp những dịch vụ cần thiết cho quần chúng của California.

BOE điều hành ngân khố để hỗ trợ hàng trăm chương trình và dịch vụ của chính phủ tiểu bang và địa phương, bao gồm những trường học và những trường cao đẳng, những bệnh viện và những dịch vụ  y tế, công lý hình sự, cải tạo, và những chương trình phúc lợi xã hội, thi hành theo pháp luật, những công tác phục vụ khách hàng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, và những chương trình vận tải và cung cấp chổ ở.

Ngoài việc điều hành chương trình ngân khố cho tiểu bang, BOE giữ một vai trò quan trọng trong phần thuế tài sản của California. Xa hơn nữa, BOE đóng vai trò kháng án cho những sự vụ kháng án về thuế thu nhập.

Năm thành viên của BOE, những người phục vụ với nhiệm kỳ bốn năm, thiết lập một ủy ban thuế duy nhất của toàn quốc gia thông qua bầu cử.  Một thành viên được bầu từ mỗi khu trong bốn khu của BOE ở California. Kiểm soát viên của bang, được bầu bởi toàn tiểu bang , phục sự như là thành viên thứ năm của BOE. Giám đốc điều hành của BOE, được chỉ định bởi những thành viên của BOE, điều khiển trên 3,800 nhân viên, những người này thực hiện nhiệm vụ, mục đích, và chỉ thị của BOE.