Hội thảo trực tuyến (English)

BOE có một số hội thảo trực tuyến có thể giúp quý vị để có được câu trả lời cho những câu hỏi mà BOE thường gặp. Những truyền hình và các bài thuyết trình đưa ra những tài liệu tham khảo một cách nhanh chóng và dễ dàng và có sẵn 24 giờ một ngày để quý vị có thể kiếm được thông tin cơ bản mà quý vị cần thiết để quản lý và phát triển doanh nghiệp của quý vị hoặc tổ chức từ thiện, miễn thuế, hoặc tổ chức tôn giáo. Bạn có thể truy cập vào trang mạng tiếng Anh để có thêm thông tin và tài liệu tham khảo.

Chủ doanh nghiệp

Tổ Chức Từ Thiện, Miễn Thuế, và Các Tổ Chức Tôn Giáo