Hướng dẫn về Thuế cho Người điều hành Cửa hàng bán Rượu

Giúp quý vị kinh doanh thành công là rất quan trọng đối với Board of Equalization. Các khoản thuế mà quý vị thu và trả cho tiểu bang giúp tài trợ kinh phí cho các dịch vụ và chương trình của tiểu bang và địa phương quan trọng đối với quý vị và cộng đồng của quý vị. Chúng tôi nhận ra rằng việc hiểu các vấn đề về thuế liên quan đến ngành của quý vị có thể tốn nhiều thời gian và phức tạp, và muốn giúp quý vị có được thông tin cần thiết để quý vị có thể tập trung vào việc bắt đầu và phát triển doanh nghiệp của mình.

Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về các nghĩa vụ thuế riêng cho người điều hành và chủ sở hữu cửa hàng bán rượu, chúng tôi đã tạo ra tập hướng dẫn này về các vấn đề về thuế và thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp của quý vị.Cách Sử dụng Tập Hướng dẫn Này

Liquor Store Operator

Mỗi phần của tập hướng dẫn này chứa thông tin quan trọng cho doanh nghiệp của quý vị. Phần Các Chủ đề Ngành bao quát nhiều chủ đề, mỗi chủ đề dưới dạng ngắn gọn có thể được mở rộng để cung cấp thông tin chi tiết hơn nếu quý vị cần.

Phần Bắt đầu cung cấp các nguồn lực quan trọng liên quan đến việc đăng ký, nộp tờ khai thuế, duy trì tài khoản và thông tin quan trọng khác mà quý vị cần.

Cuối cùng, phần Nguồn lực cung cấp các liên kết đến nhiều thông tin phong phú, bao gồm các hội thảo trên web, các mẫu và ấn phẩm, thông tin pháp luật và quy định, và tiếp cận hỗ trợ trực tiếp từ các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng thông tin được bao gồm có tính chất chung chung và không nhằm thay thế bất kỳ luật hoặc quy định nào.Liquor Store Operator

Nếu Quý vị Cần Hỗ trợ

Nếu vào bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ với các chủ đề được bao gồm trong hướng dẫn này - hoặc với các chủ đề khác chúng tôi có thể chưa đưa vào đây - xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc email để được hỗ trợ. Thông tin liên lạc và giờ làm việc có sẵn trong phần Nguồn lực.

Nếu quý vị có đề xuất nhằm cải thiện hướng dẫn này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email.

Bắt đầu

Nếu quý vị sở hữu một doanh nghiệp tại California, và quý vị dự kiến sẽ thực hiện các giao dịch bán hàng chịu thuế, quý vị phải đăng ký với chúng tôi để xin giấy phép bán hàng để nộp tờ khai thuế bán hàng và sử dụng thường xuyên. Quý vị có thể phải đăng ký để xin các môn bài hoặc các tài khoản khác. Sử dụng liên kết đăng ký trực tuyến của chúng tôi bên dưới, quý vị có thể đăng ký xin giấy phép bán hàng và cũng xin được các môn bài hoặc tài khoản cần thiết khác. Dưới đây là các chương trình thuế và phí khác có thể áp dụng cho cửa hàng bán rượu.

Đạo luật Cấp phép cho Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá

Quý vị phải đăng ký với chúng tôi để xin Giấy phép Bán lẻ Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá nếu quý vị dự định bán lẻ thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá. Tất cả các đơn xin mới phải được nộp cùng với một khoản phí xin giấy phép một lần là $100 cho mỗi địa điểm bán lẻ thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá. Giấy phép có hiệu lực trong thời gian 12 tháng, không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao, và phải được gia hạn hàng năm miễn phí, miễn là được gia hạn kịp thời.

Phải dán tem thuế thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá của California trên mỗi gói thuốc điếu.

Để biết thêm thông tin, tải về Ấn phẩm 78, Bán Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá tại California..

Đăng ký

Đăng ký Trực tuyến — Đăng ký với chúng tôi để xin giấy phép bán hàng và xin bất kỳ môn bài, giấy phép, hoặc tài khoản nào liệt kê ở trên, hoặc thêm một địa điểm kinh doanh vào tài khoản hiện có.

Nếu quý vị đã đăng ký với chúng tôi, quý vị sẽ thấy những công cụ này có ích trong việc duy trì tài khoản của quý vị.

Khai thuế và Trả thuế

Thông báo về Thay đổi Kinh doanh — Cập nhật thông tin của quý vị bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi kinh doanh nào.

Các Chủ đề Ngành

Các Khái niệm Cơ bản

Thuế Bán hàng và Sử dụng Nói chung

Tại California, tất cả các giao dịch bán hàng đều phải chịu thuế trừ khi pháp luật quy định được miễn thuế cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, giao dịch bán hàng chịu thuế là giao dịch bán tài sản cá nhân hữu hình, mà pháp luật định nghĩa là một vật phẩm có thể nhìn thấy, cân, đo, cảm thấy, hay chạm vào.

Đối với cửa hàng bán rượu, hầu hết các giao dịch bán hàng chịu thuế sẽ là giao dịch bán đồ uống. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể phải thu thuế bán hàng trên giao dịch bán thực phẩm hoặc ấn phẩm định kỳ, bên cạnh những vật phẩm khác chịu thuế của mình.

Nếu quý vị tiêu thụ hoặc cho đi các vật phẩm chịu thuế như nước xô đa và đồ uống có cồn quý vị mua mà chưa trả thuế bán hàng, quý vị nợ một khoản thuế sử dụng tương đương - có cùng thuế suất như thuế bán hàng - dựa trên chi phí của các vật phẩm này đối với quý vị.

Giấy phép Bán hàng

Hầu hết những người bán các vật phẩm chịu thuế tại California, thậm chí tạm thời, phải đăng ký với BOE để xin giấy phép bán hàng. Việc đăng ký để xin giấy phép bán hàng là miễn phí, mặc dù trong một số trường hợp có thể phải có tiền đặt cọc. Nếu quý vị có các cửa hàng bán rượu tại nhiều địa điểm, quý vị phải đăng ký mỗi địa điểm với chúng tôi. Quý vị có thể đăng ký với Board of Equalization để xin giấy phép bán hàng hoặc giấy phép bán hàng hợp nhất bằng dịch vụ đăng ký trực tuyến của chúng tôi.

Hãy đảm bảo cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào đối với doanh nghiệp của quý vị, hoặc đối với địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ email của quý vị để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của quý vị và thông báo thay đổi quan trọng về pháp luật, thuế suất hoặc thủ tục cho quý vị. Quý vị có thể dễ dàng cập nhật thông tin tài khoản của mình bằng cách liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ văn phòng địa phương nào của chúng tôi trên toàn tiểu bang. Thông tin liên lạc có sẵn trong phần Nguồn lực của tập hướng dẫn này.

Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá

Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá

Người bán lẻ thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá phải có Giấy phép Bán lẻ Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá của California trước khi mua hoặc bán thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá. Quý vị phải xin giấy phép này bên cạnh giấy phép bán hàng của quý vị.

 • Quý vị phải có giấy phép cho mỗi địa điểm bán thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá.
 • Nếu quý vị mua thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá từ một nhà cung ứng ngoài tiểu bang không có Giấy phép Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá của California, quý vị phải xin giấy phép phân phối.
 • Nếu quý vị mua thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá đã trả thuế để bán lại, quý vị phải xin giấy phép bán sỉ.

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến xin giấy phép thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá bằng dịch vụ đăng ký trực tuyến của chúng tôi hoặc tại bất kỳ văn phòng địa phương của BOE nào. Xem thanh Nguồn lực để thấy liên kết đến các văn phòng địa phương của chúng tôi.

Chuyển Sản phẩm Giữa các Cửa hàng

Nếu quý vị sở hữu nhiều hơn một cửa hàng và có giấy phép cần thiết cho mỗi địa điểm, quý vị có thể được phép chuyển thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá giữa các cửa hàng. Khi chuyển thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá, hồ sơ chuyển sản phẩm rõ ràng và bản sao của hóa đơn mua hàng gốc phải được lưu giữ tại mỗi địa điểm liên quan đến việc chuyển sản phẩm.

Các hồ sơ chuyển sản phẩm phải được chuẩn bị tại thời điểm chuyển sản phẩm và phải bao gồm địa chỉ và số giấy phép thuốc lá của mỗi cửa hàng, ngày trên hóa đơn mua hàng, số hóa đơn mua hàng, tên nhà cung ứng trên hóa đơn, nhãn hiệu, loại bao bì, hương vị, và hoặc loại sản phẩm, và số lượng vật phẩm được chuyển.

Quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh này theo yêu cầu của nhân viên BOE hoặc cơ quan chấp pháp.

Để biết thêm thông tin về các quy định cấp phép cho người bán thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá, xem ấn phẩm 78 của BOE, Bán Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá tại California. Quý vị cũng có thể tham gia một lớp học về thuốc lá cho người bán lẻ hoặc xem hội thảo trực tuyến về thuốc lá của chúng tôi.

Mua Xuống Thuốc điếu

Nếu một nhà sản xuất hoặc nhà phân phối thuốc điếu cung cấp khuyến mãi "mua xuống", trong đó quý vị đồng ý bán một số loại thuốc điếu nhất định ở mức giá giảm và nhận được thù lao từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, thuế bán hàng áp dụng cho tổng số tiền nhận được từ khách hàng cộng với bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 113 của BOE, Phiếu giảm giá, Giảm giá, và Chiết khấu, hoặc Quy định 1671.1, Phiếu giảm giá, Giảm giá, Chiết khấu, và các Ưu đãi khác.

Bán hàng

Giao dịch bán hàng Phải chịu thuế

Danh sách dưới đây là bản tóm tắt các vật phẩm chịu thuế thường bán tại cửa hàng bán rượu. Danh sách này không toàn diện. Nếu quý vị có thắc mắc về một sản phẩm không có ở đây, quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115.


 • Đồ uống có cồn
 • Nước có ga và nước xô đa
 • Đá lạnh
 • Các Sản phẩm Thuốc lá
 • Hầu hết các thực phẩm làm sẵn nóng (Xem Thực phẩm Làm sẵn Nóng trong hướng dẫn này)
 • Thuốc mua không cần toa
 • Sách, báo, và tạp chí
 • Các vật phẩm không phải là thực phẩm hoặc đồ uống khác như vật tư ô tô, thiếp chúc mừng, v.v...

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 24 của BOE, Cửa hàng bán Rượu.

Giao dịch bán hàng Không phải chịu thuế

Danh sách dưới đây là bản tóm tắt các vật phẩm không phải chịu thuế thường bán tại cửa hàng bán rượu. Danh sách này không toàn diện. Nếu quý vị có thắc mắc về một sản phẩm không có ở đây, quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115.


 • Sữa
 • Kem lạnh
 • Trái cây và rau củ
 • Khoai tây chiên lát mỏng và bánh quy giòn
 • Thịt nguội
 • Kẹo
 • Bánh kẹp lạnh bán để mang đi
 • Đồ uống không ga, không cồn như nước và nước trái cây.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 24 của BOE, Cửa hàng bán Rượu.

Giá trị Hoàn trả California (CRV)

Nói chung, nếu quý vị bán đồ uống phải chịu thuế, thuế cũng áp dụng cho các khoản phí riêng cho CRV. Số tiền chịu thuế là giá bán kết hợp đồ uống, đồ chứa, và CRV.

Nếu quý vị đóng chai, sản xuất, nhập khẩu hoặc bán đồ uống tại California, quý vị có thể cần đăng ký với CalRecycle theo Đạo luật Tái chế Đồ chứa Đồ uống và Giảm Rác thải của California. Liên lạc với bộ phận đăng ký của CalRecycle để đăng ký.

Lưu ý: Chương trình CRV được CalRecycle quản lý. Thắc mắc về phí phải được chuyển đến họ. Hướng dẫn này chỉ bao gồm cách áp dụng thuế bán hàng cho các khoản phí CRV.

Để biết thêm thông tin về phí CRV, vào trang Tái chế Đồ chứa Đồ uống CalRecycle.

Thực phẩm Làm sẵn Nóng

Thực phẩm được làm nóng thường phải chịu thuế bất kể được bán để mang đi hoặc được tiêu thụ tại cơ ngơi cửa hàng của quý vị.

Một sản phẩm thực phẩm là nóng khi nó được làm nóng hơn nhiệt độ phòng, và vẫn được xem là nóng ngay cả sau khi đã nguội, vì nó được dự kiến bán trong tình trạng làm nóng.

Ngoại lệ Đáng chú ý: Thực phẩm được Nướng Nóng

Thực phẩm được nướng nóng, như bánh quy xoắn hoặc bánh sừng bò được nướng nóng, bán để mang đi được miễn thuế bán hàng. Tuy nhiên nếu bán trong gói kết hợp với thực phẩm làm sẵn nóng hoặc với đồ uống nóng thì toàn bộ gói kết hợp phải chịu thuế. Thực phẩm được nướng nóng mua để tiêu thụ tại cửa hàng của quý vị phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành dịch vụ Ăn Uống.

Thực phẩm Làm nóng trong Lò Vi sóng

Nếu quý vị bán một sản phẩm thực phẩm thông thường được miễn thuế - như bánh burrito đông lạnh, sản phẩm này có thể phải chịu thuế nếu được làm nóng trong lò vi sóng trước khi bán. Nơi đặt lò vi sóng là yếu tố quyết định trong việc giao dịch bán hàng có phải chịu thuế hay không:


 • Nếu khách hàng của quý vị có thể tiếp cận lò vi sóng thì coi như là thực phẩm không được bán trong tình trạng làm nóng và lò vi sóng được cung cấp như là một tiện ích cho khách hàng của quý vị, những người có thể chọn làm nóng sản phẩm.
 • Nếu lò vi sóng ở phía sau quầy thu ngân thì coi như là thực phẩm được bán trong tình trạng làm nóng, và do đó phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành dịch vụ Ăn Uống.

Các Gói Kết hợp

Khi quý vị bán từ hai mặt hàng thực phẩm trở lên cùng nhau trong một gói mua để mang đi với một mức giá duy nhất thì thuế áp dụng tùy thuộc vào các thành phần của gói.

Nếu bao gồm cả thực phẩm nóng hoặc đồ uống nóng trong gói kết hợp thì toàn bộ gói phải chịu thuế.

Nếu gói kết hợp được bán để mang đi bao gồm thực phẩm lạnh và nước xô đa, phần giá bán đại diện cho nước xô đa phải chịu thuế.

Giao dịch bán thực phẩm và đồ uống cho khách hàng để ăn trong cửa hàng của quý vị luôn phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành dịch vụ Ăn Uống.

Báo và Tạp chí

Báo, tạp chí, và ấn phẩm định kỳ khác mà quý vị bán cho khách hàng của mình phải chịu thuế.

Báo, tạp chí, và ấn phẩm định kỳ khác mà quý vị cung cấp miễn phí không phải chịu thuế. Nếu quý vị yêu cầu trả tiền hoặc đề nghị quyên tiền cho các vật phẩm này, nhưng không bắt buộc trả tiền hoặc quyên tiền, quý vị được xem là cung cấp các vật phẩm này miễn phí.

Phiếu giảm giá, Chiết khấu, và các Khuyến mãi Khác của Nhà sản xuất

Nếu quý vị chấp nhận phiếu giảm giá cho phép khách hàng mua hàng với mức giá giảm thì phải trả thuế cho số tiền quý vị nhận được cho giao dịch này, cộng với bất kỳ khoản tiền nào quý vị nhận được từ bên thứ ba dưới dạng khoản thanh toán.

Trong trường hợp quý vị cung cấp cho khách hàng của mình giảm giá của cửa hàng trên hàng hóa chịu thuế, quý vị không được bất kỳ bên thứ ba nào trả tiền. Quý vị chỉ nợ thuế cho số tiền nhận được từ khách hàng của mình.

Giảm giá của nhà sản xuất là khi quý vị nhận được tiền từ một nhà sản xuất hoặc bên khác dưới dạng khoản bồi hoàn. Số tiền quý vị nhận được từ nhà sản xuất hoặc bên thứ ba khác dưới dạng khoản bồi hoàn cho giảm giá được xem là một phần của tổng doanh thu của quý vị và phải chịu thuế, cùng với số tiền quý vị nhận được từ khách hàng của mình.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 113 của BOE, Phiếu giảm giá, Giảm giá, và Chiết khấu.

Bán Xổ số

Giao dịch bán vé cho trò chơi xổ số California không phải chịu thuế, và quý vị không được tính chung các giao dịch này vào tờ khai thuế bán hàng và sử dụng của qúi vị như một phần của tổng doanh thu.

Xin nhớ rằng, điều quan trọng là phải giữ biên lai của quý vị cho các giao dịch bán hàng không phải chịu thuế – như vé số – tách biệt với biên lai cho các giao dịch bán hàng phải chịu thuế.

Phí Dịch vụ

Phí dịch vụ quý vị tính cho phiếu chuyển tiền và chi phiếu bị trả lại của khách hàng của quý vị không phải chịu thuế.

Quý vị không nên bao gồm phí dịch vụ cho phiếu chuyển tiền hoặc chi phiếu bị trả lại vào tờ khai thuế bán hàng và sử dụng của qúi vị như một phần của tổng doanh thu của mình.

Giao dịch bán Tài sản cố định và Thiết bị

Nếu quý vị bán bất kỳ tài sản cố định hoặc thiết bị nào được sử dụng trong doanh nghiệp của quý vị thì quý vị phải trả thuế trên giá bán. Giao dịch bán tài sản cố định và thiết bị quý vị sử dụng phải chịu thuế ngay cả khi chúng diễn ra như một phần của việc bán, tái tổ chức, hoặc đóng cửa doanh nghiệp của quý vị.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Quy định 1595, Bán Doanh nghiệp – Tái tổ chức Doanh nghiệp.

Ghi lại Chính xác các Giao dịch bán hàng của Quý vị

Có nhiều cách khác nhau để ghi lại các giao dịch bán hàng của quý vị. Hai phương pháp phổ biến nhất là vòng khóa và máy quét. Người bán lẻ sử dụng máy quét có xu hướng có tỷ lệ lỗi thấp hơn người bán lẻ sử dụng phương pháp vòng khóa để ghi lại giao dịch bán hàng.

Nếu quý vị đang sử dụng máy quét, hãy đảm bảo lập trình máy quét sao cho các vật phẩm quý vị bán được quét chính xác là phải chịu thuế hoặc không phải chịu thuế.

Chương trình Phần mềm và Thiết bị Giấu diếm Giao dịch bán hàng

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, bất kỳ ai cố ý bán, mua, cài đặt, chuyển nhượng hoặc sở hữu các chương trình phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để giấu diếm hoặc xóa bỏ giao dịch bán hàng và làm sai lệch hồ sơ đều phạm tội.

Việc sử dụng các thiết bị này mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng so với các chủ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và trả phần thuế và phí công bằng của họ. Người vi phạm có thể bị phạt tù tối đa ba năm trong nhà tù của quận, phạt tiền lên đến $10.000, và sẽ phải trả tất cả các khoản thuế đã giữ lại bất hợp pháp, bao gồm cả tiền phạt và tiền lãi.

Giao dịch mua hàng

Vật phẩm Mua để Bán lại

Khi quý vị phát hành chứng chỉ bán lại để mua các vật phẩm phải chịu thuế để bán lại, quý vị không phải trả thuế bán hàng tại thời điểm mua. Thay vào đó, thuế bán hàng áp dụng khi quý vị bán lẻ các vật phẩm này.

Nếu quý vị mua một vật phẩm có chứng chỉ bán lại và sử dụng nó, quý vị nợ BOE thuế sử dụng - ở thuế suất tương tự như thuế bán hàng tại địa điểm sử dụng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 24 của BOE, Cửa hàng bán Rượu.

Vật tư, Thiết bị, và các Chi phí Kinh doanh khác

Các vật phẩm quý vị mua để sử dụng trong doanh nghiệp của mình (kệ trưng bày, tư liệu quảng cáo, vật tư sổ sách và bảo trì, thiết bị lưu trữ, và thiết bị làm lạnh, v.v...) phải chịu thuế tại thời điểm mua hàng.

Thông thường các vật phẩm này được mua từ các nhà cung ứng địa phương, người cộng và khai thuế bán hàng. Tuy nhiên, nếu quý vị mua thiết bị hoặc vật tư từ một người bán ngoài tiểu bang, giao dịch này phải chịu thuế sử dụng (xem thuế sử dụng bên dưới).

Nếu người bán ngoài tiểu bang không tính thuế sử dụng California, quý vị phải khai giá mua trên tờ khai thuế của mình (dưới "Giao dịch mua hàng Phải chịu Thuế Sử dụng").

Lưu ý: Vật tư bao bì và đóng gói được sử dụng để bọc hàng hóa hoặc túi mà quý vị đựng những vật phẩm bán cho khách hàng của mình có thể được mua để bán lại. Tuy nhiên mọi giao dịch mua vật tư khác thường phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 24 của BOE, Cửa hàng bán Rượu.

Thuế sử dụng

Nếu quý vị mua tài sản phải chịu thuế mà chưa trả thuế California và sử dụng tài sản cho mục đích khác không phải là để bán lại thì quý vị còn nợ thuế sử dụng. Ví dụ, nếu quý vị phát hành chứng chỉ bán lại để mua nước xô đa nhưng lại đem cho hoặc tiêu thụ thì quý vị nợ thuế sử dụng dựa trên giá mua nước xô đa.

Thuế suất sử dụng cũng bằng với thuế suất bán hàng có hiệu lực tại địa điểm sử dụng.

Để trả thuế sử dụng, khai giá bán các vật phẩm chịu thuế dưới "Giao dịch mua hàng Phải chịu Thuế Sử dụng" ("Purchases Subject to Use Tax") trên tờ khai thuế bán hàng và sử dụng của quý vị. Các giao dịch mua hàng này trở thành một phần của tổng số tiền phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 24 của BOE, Cửa hàng bán Rượu.

Kiểm soát Hàng tồn kho

Kiểm soát Hàng tồn kho

Việc lưu giữ sổ sách và hồ sơ tốt sẽ giúp quý vị phát hiện sớm bất kỳ mất mát nào. Chúng tôi khuyên quý vị nên:


 • Lưu giữ hồ sơ của tất cả hàng hóa ra khỏi kho.
 • Giữ hồ sơ chính xác và hoàn chỉnh về các giao dịch bán hàng và mua hàng.
 • Kiểm kho thực tế ít nhất mỗi năm một lần.
 • Trong giai đoạn giữa các lần kiểm kho, tính toán chi phí hàng hóa bán ra, cộng thêm phần trăm tăng giá dự kiến, và trừ đi các khoản giảm giá cho khoảng thời gian liên quan. Con số tính toán của quý vị phải rất sát với doanh số thực hiện của cùng kỳ năm trước.
 • Đảm bảo rằng hồ sơ các giao dịch mua hàng để bán lại của quý vị là chính xác và hoàn chỉnh và không bao gồm vật tư hoặc các vật phẩm khác không phải để bán lại.

Các loại Mất mát Hàng tồn kho Phổ biến

Chú ý các loại mất mát sau đây:

 • Nhân viên biển thủ tiền và che đậy bằng cách không ghi lại giao dịch bán hàng hoặc ghi lại giao dịch với số tiền ít hơn.
 • Hàng hóa bị đánh cắp bởi nhân viên, nhóm làm vệ sinh, hoặc những người khác có thể vào cửa hàng.
 • Giao thiếu hàng hoặc người giao hàng ăn cắp hàng.
 • Khách hàng ăn cắp.

Lưu ý: tiền mặt bị trộm cắp không được khấu trừ cho mục đích thuế bán hàng vì thuế được tính bằng doanh số.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 24 của BOE, Cửa hàng bán Rượu.

Nguồn lực

Cần biết thêm? Vào các liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về các chủ đề trong hướng dẫn này, cũng như thông tin khác mà quý vị có thể thấy có ích:

Ba Nguồn lực Hàng đầu

Các Ấn phẩm và Quy định Liên quan

Các Ấn phẩm

Các Quy định

Các Trang web Liên quan

Các Nguồn lực Hữu ích Khác

 • Đăng ký nhận Cập nhật BOE — Đăng ký vào danh sách email của chúng tôi và nhận được những tin tức, bản tin, cập nhật về thuế và phí mới nhất, chương trình nghị sự của cuộc họp công cộng, và các thông báo khác.
 • Video và Hướng dẫn Cách Nào — Những nguồn lực này sẽ giúp quý vị tránh những sai lầm phổ biến, nộp tờ khai thuế trực tuyến, và nhiều hơn nữa.
 • Thuế Suất Thành phố và Quận — Một danh sách thuế suất hiện tại và trong quá khứ.
 • Thông báo Đặc biệt — thông báo đặc biệt của BOE được ban hành bất cứ khi nào có thay đổi về pháp luật, thuế suất, hoặc thủ tục BOE.
 • Dịch vụ Trực tuyến BOE — Tìm hiểu về các dịch vụ trực tuyến mà BOE cung cấp.
 • Xác minh Giấy phép hoặc Môn bài — Quý vị có thể sử dụng ứng dụng này để xác minh giấy phép bán hàng, giấy phép bán lẻ Thuốc điếu và sản phẩm Thuốc lá, tài khoản eWaste, hoặc Tài khoản Phí Bảo trì Bể chứa Ngầm.
 • Văn phòng địa phương BOE — Một danh sách toàn diện của tất cả các văn phòng địa phương BOE và thông tin liên lạc.
 • Tìm Thành viên Ủy ban của Quý vị — Quý vị có thể sử dụng ứng dụng này để nhanh chóng xác định đại diện BOE được bầu của quý vị.
 • Được Trả lời Bằng Văn bản! — Luật Thuế Bán hàng và Sử dụng có thể phức tạp, và quý vị nên nêu những thắc mắc về thuế của mình bằng văn bản.
 • Liên lạc với Chúng tôi — Một danh sách các địa chỉ liên lạc của BOE cho các thắc mắc và lo ngại của quý vị.
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng — Quý vị cũng có thể gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1- 800-400-7115 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều,từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễcủa tiểu bang để được giải đáp các thắc mắc.